Proxy là gì và cách phân biệt các loại proxy mới nhất

Proxy là một máy chủ trung gian giữa người dùng và Internet, cho phép người...